Villkor och bestämmelse för medlemskontrakt mm

1. Medlemskap, medlemskontrakt, abonnemang och dess omfattning.

Medlemskontrakt och medlemskap.
Medlemskapet är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal på Autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sin medlemstagg. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort/tagg under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr. Taggen skall lämnas tillbaka senast 30 dagar efter avslutat medlemskap annars debiteras man 150kr. Medlem är skyldig att omgående meddela oss vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnande uppgifter. All korrespondens från oss går till folkbokförd adress.

Betalning via Autogiro.
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden) Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten med 2 månads uppsägningstid. Fight Fit Athletics förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

Övriga tjänster.
Tjänster som anges i separat prislista t.ex. personlig träning, behandling mm ingår inte i något av medlemskontrakten.

Praktiska ändringar av träningsmöjligheter.
Fight Fit Athletics förbinder sig i möjligaste mån tillhandhålla träningsmöjligheter under årets alla dagar. Tillgängligheten kommer att variera under året bl.a. beroende på ökande eller minskande efterfrågan. Särskild bör noteras att gruppträningsklasser reduceras under t.ex. sommaren, jul- och nyårsperioden samt vid vissa storhelger. Fight Fit Athletics förbehåller sig rätten utan att ge kompensation för detta vidta följande förändringar i utbudet.

Familjerabatt.
Om en i familjen innehar ett abonnemang har övriga familjemedlemmar bosatta på samma adress möjlighet att få rabatt enligt gällande prislista.

2. Medlemskap start och slut

Avtalstid och uppsägningsregler.
Abonnemang via autogiro kan sägas upp för att upphöra tidigast efter bindningstiden slut. Så länge medlemmen inte säger upp det månadsbetalda avtalet fortsätter det att löpa tillsvidare även efter den obligatoriska betalningsperioden. Vid uppsägning av abonnemang gäller följande: Efter bindningstiden är uppsägningstiden 2 månader.

3. Ändringar av träningsavtal.

Villkorad frysning av träningstid.
För alla abonnemang gäller att frysning av träningstid kan ske då träning inte kan genomföras på grund av t.ex sjukdom eller graviditet. Med ansökan om frysning av abonnemanget ska följa intyg som styrker grunden för frysning, t.ex läkarintyg. Vid ansökan om frysning ska det anges i förväg hur länge frysningen ska vara. För abonnemang som betalas via autogiro görs uppehåll i betalning under frystiden men avtalet förlängs och fortsätter efter frystiden så att minst 1 års abonnemang fullföljs.

4. In- och utpassering, trivselregler och ansvar.

Inpassering.
När medlemmen besöker Fight Fit Athletics skall han/hon varje gång vid inträdet dra sin tagg genom kortläsaren för att registrera sitt besök och därigenom få klartecken att komma in på anläggningen. I samband med att medlemmen får sitt inpasseringskort utskrivet tas även ett digitalt foto som ska identifiera ägaren av kortet vid inpassering. Det är inte tillåtet att låna ut sitt medlemskort eller på annat sätt släppa in en annan person. Detta gäller även om personen i fråga uppger att han/hon har giltigt träningskort. Den medlem som olovligen tar med eller släpper in en annan person in i Fight Fit Athletics lokaler stängs av med omedelbar verkan. De förskottsbetalda medlems- och träningsavgifterna återbetalas ej om detta sker. Den person som olovligen tar sig in i Fight Fit Athletics lokaler utan giltigt träningskort och nyttjar utrusyning eller annan egendom kommer att polisanmälas för olaga intrång. Oannonserade kontroller kommer att ske.

Utpassering.
Medlemmen ska vara ute ur lokalen vid tiden för stängning. Det vill säga att eventuell dusch och omklädning skall ske innan den aktuella öppettiden är till ända.

Trivselregler och träningsföreskrifter.
I Fight Fit Athletics trivsel och säkerhetsregler ges en utförlig beskrivning av vad man som medlem/övriga tränande erbjuds och vilka regler man har att rätta sig efter på anläggningen. Dessa regler revideras kontinuerligt  och det är för var tid den senaste versionen som gäller. Det åligger alla medlemmar/övriga tränande att följa gällande trivsel- och säkerhetsregler och att följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av Fight Fit Athletics personal. Alla medlemmar/övriga tränande förutsätts alltid vid besök hos Fight Fit Athletics uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar, gäster eller personal.
Medlem/tränande får inte utnyttja de delar av Fight Fit Athletics utbud som inte ingår i det avtal som ingåtts. Om Fight Fit Athletics bedömer att den tränande brutit mot gällande trivselregler/träningsföreskrifter har Fight Fit Athletics rätt att omgående avsluta gällande avtal varvid samtliga förskottsbetalda avgifter återbetalas avräknat den avtalstid som förflutit.

Missbruk, innehav och försäljning av läkemedel, narkotika och dopingpreparat.
Fight Fit Athletics tar stark ställning mot användande, innehav och försäljning av dopingklassade preparat (anabola androgena steroider etc), läkemedel (för ickemedicinskt bruk) och narkotikaklassade ämnen. Ovanstående accepteras inte av Fight Fit Athletics vare sig hos medlemmar eller hos personal. Den medlem som ertappas med missbruk, innehav eller försäljning av dylika preparat stängs av från all träning på Fight Fit Athletics med omedelbar verkan varvid samtliga förskottsbetalda avgifter förverkas. Autogirobetalning upphör omgående. Slumpvisa och riktade drog- och dopingtester för att identifiera missbruk kan förekomma av både medlemmar och personal. Vägran att genomgå ett sådant test leder oavkortat till avstängning där straffskalan är densamma som om man lämnat ett positivt testresultat.

Ansvar för medlems hälsa, olycksfall, ägodelar m.m.
Alla medlemmar och övriga tränande ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter hos Fight Fit Athletics. Målsman tar ansvar för minderåriga. Fight Fit Athletics ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld eller inbrott. Fight Fit Athletics ansvarar ej heller för skador på medlemmars eller andrabesökares tillhörigheter orsakade av dem själva eller genom agerande eller brist härpå av annan medlem eller besökare. Fight Fit Athletics rekommendera därför medlemmar och övriga besökare att teckna egna olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar.

5. Personuppgifter och månadsbetalning.

Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick av information.
Medlem ska omgående underrätta Fight Fit Athletics vid ändring av medlems namn, adress och telefonnummer och e-postadress samt bank och kontonummer. Fight Fit Athletics lagrar med automatisk databehandling samtliga i avtalet ifyllda uppgifter i en databas. Vidare lagrar Fight Fit Athletics information om löpandehändelser förenade med medlemskapet därefter. Dessa uppgifter behandlas av Fight Fit Athletics i enlighet med personuppgiftslagen. Medlem ger sitt samtycke till sådan databehandling och att Fight Fit Athletics får ge information om Fight Fit Athletics verksamhet till medlemmen via telefon, brev eller e-post.

Månadsbetalning och avstängning vid utebliven betalning.
Följande gäller om träningsabonnemanget betalas månadsvis via autogiro. Avtalat Månadspris förutsätter betalning via autogiro. Om autogiro av någon anledning inte kan ske skickas faktura. Fight Fit Athletics har då rätt att debitera faktureringsavgift på 60 kr per avi och påminnelseavgift. Avtalat månadspris som inte betalas efter påminnelse från Fight Fit Athletics debiteras ytterligare dröjsmålsränta från förfallodagen enligt lag och därefter överlämnas betalningen till inkasso. Träningsabonnemanget och dess månadsbetalningar via autogiro fortsätter automatiskt att löpa efter de obligatoriska autogirobetalningarna om inte medlem säger upp avtalet i enlighet med de regler som stadgas i detta avtal. Medlem förbinder sig att tillse att likvida medel finns på angivet konto den 28:e varje månad då betalning skall ske via autogiro. Om medel saknas på förfallodagen kan betalningsförsök via autogiro komma att ske vid tre tillfällen direkt efter ordinarie betalningsdagen. Avisering anses gjord tillsvidare genom detta avtal och ny avisering sker endast vid ändring av t.ex. betalningsdag, belopp eller betalningssätt. Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att avstängas från träning tills betalning sker. Frysning av träningstid sker där vid ej automatiskt utan måste ske genom medlemmens agerande enligt regler om frysning i denna avtalstext.